Moet ik als werkgever nu al iets ondernemen in verband met het pensioenakkoord?

Moet ik als werkgever nu al iets ondernemen in verband met het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord
We staan aan de vooravond van een van de meest ingrijpende wijzigingen in ons pensioenstelsel sinds decennia. Eind vorig jaar zijn deze wijzigingen, die in het pensioenakkoord zijn vastgelegd, goedgekeurd door het parlement. De wijziging die de grootste impact heeft is de afspraak dat de pensioenpremie niet meer afhankelijk mag zijn van de leeftijd van de werknemer. Voortaan zal voor alle werknemers binnen dezelfde pensioenregeling pensioenopbouw plaatsvinden op basis van een gelijk premiepercentage, ook wel vlakke premie genoemd. Alle pensioenregelingen zullen hierop aangepast moeten worden. Voor oudere werknemers betekent dit dat er naar de toekomst toe minder pensioen opgebouwd zal worden. Afgesproken is daarom dat er voor deze groepen compensatiemaatregelen getroffen moeten worden.

Dit jaar wordt uitgetrokken om het pensioenakkoord vast te leggen in wetgeving die in 2022 van kracht moet worden. Om partijen voldoende de tijd te geven om de huidige regelingen om te zetten naar een vlakke premie geldt er een overgangstermijn tot 1 januari 2026.

Overgangsregelingen
Voor een aantal situaties zijn uitzonderingen gemaakt om verplicht over te gaan naar een vlakke premie:

1. Beschikbare premieregeling met een stijgende leeftijdsafhankelijke premiestaffel
Dit zijn de pensioenregelingen waarbij voor werknemers naarmate zij ouder worden een hogere pensioenpremie in de pensioenspaarpot wordt gestopt. Deze regelingen mogen ook na 2026 gehandhaafd blijven voor de werknemers die dan in dienst zijn.

2. Middelloonregeling die rechtstreeks bij een verzekeraar is ondergebracht
Ook hier geldt het overgangsrecht. Werkgevers en werknemers met een dergelijke regeling hebben tot uiterlijk 1 januari 2026 de mogelijkheid om de regeling om te zetten in een beschikbare premieregeling met een stijgende leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Deze leeftijdsafhankelijke staffel mag dan ook na 2026 voor werknemers die dan in dienst zijn gehandhaafd blijven. Voordeel hiervan is dat er geen complexe compensatiemaatregelen getroffen hoeven te worden voor de werknemers.


Wanneer geldt de uitzondering niet?
Voor middelloonregelingen die zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of Algemeen Pensioenfonds (APF) geldt deze uitzondering niet. Hierbij geldt dus dat er vóór 1 januari 2026 een overgang moet plaatsvinden naar een vlakke premie waarbij e.e.a. vóór 1 januari 2024 vastgelegd dient te worden in een transitieplan. Hierin legt de werkgever verantwoording af waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en waarom er volgens hem sprake is van een evenwichtige pensioentransitie. Dit is een omvattend traject.

Moet ik nu al actie ondernemen?
Het korte antwoord is: ja. We lichten dit nader toe:

Heb jij als werkgever een middelloonregeling die verzekerd is bij een pensioenfonds of APF en zou je gebruik willen maken van de hierboven beschreven overgangsregeling om voor de huidige groep werknemers voor de toekomst pensioen op te bouwen op basis van een stijgende leeftijdsafhankelijke staffel? Dan dient de regeling voor 1 januari 2022 omgezet te worden. Het voordeel hiervan is dat de compensatieproblematiek een stuk minder complex wordt, en dat er geen wettelijke eis is om het een en ander vast te leggen in een transitieplan.

Heb jij als werkgever een middelloonregeling die rechtstreeks is ondergebracht bij een verzekeraar? Dan is het ook raadzaam om vóór 1 januari 2022 de regeling om te zetten. Wijzigingen na die datum zullen namelijk uitvoerig onderbouwd en vastgelegd moeten worden in een transitieplan.

Heb je nu een stijgende leeftijdsafhankelijke staffel en je wil deze wijzigen voor de toekomst? Dan is het raadzaam om dit vóór 1 januari 2022 te doen. Ingrijpende wijzigingen na die datum kunnen ertoe leiden dat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van het overgangsregime. Kortom, snelheid is geboden!


Kennismakingsgesprek
Vallura gaat graag vrijblijvend met je in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot (de overgangsregeling bij) het Pensioenakkoord. Indien er naar aanleiding van dit gesprek actie is gewenst, dan gaan we graag verder in gesprek met u over onze oplossingen.

Interesse?
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of interesse in een afspraak? Dan staat onze specialist Ruud Geelen voor je klaar. Contact opnemen kan via ruud@vallura.nl of 085 0705190.


Terug naar nieuws