Harmonisatie- en transitietrajecten pensioenregeling

Bij fusies en overnames van ondernemingen vindt er vaak een harmonisatie van de pensioenregeling plaats als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Het kan ook zijn dat er door de wijziging van onderneming een verplichte aansluiting ontstaat bij een bedrijfstakpensioenfonds of dat er een overgang naar de pensioenuitvoerder van de fusiepartner moet plaatsvinden.


De impact voor zowel werknemers als werkgevers van deze ingrijpende wijzigingen moet zorgvuldig in kaart gebracht worden,  maar ook de wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan moeten besproken worden met de diverse stakeholders.


Wij begeleiden werkgevers, ondernemingsraden, besturen van pensioenfondsen en verantwoordingsorganen in dergelijke trajecten. Wat we daarbij belangrijk vinden is een praktische aanpak met heldere deadlines. Daarnaast verzorgen wij de communicatie richting de medewerkers en gepensioneerden waarbij communicatie in duidelijke taal voorop staat.

Terug naar 'ik ben werkgever'

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ

Moet ik bij een bedrijfsovername dezelfde pensioenregeling aanbieden aan de over te nemen werknemers als de regeling die ik nu voor mijn personeel heb?

Het hangt ervan af op welke wijze de overname tot stand is gekomen.

Als er sprake is van een aandelentransactie dan gaan de aandelen van het bedrijf (veelal een B.V.) van de ene eigenaar over op een andere. Voor de werknemers verandert er in wezen niets. Zij blijven in dienst bij dezelfde BV. Wel kan het zo zijn dat de overnemende partij de wens heeft om de pensioenregeling van de overgenomen onderneming samen te voegen met een al bestaande regeling. In dat geval is het uitgangspunt dat er geen nadelig effect mag zijn voor bestaande plannen en regelingen.

Bij een activa passiva transactie ligt het iets anders. In principe moet de koper de betrokken werknemers een gelijkwaardige pensioenregeling aanbieden ten opzichte van degene die zij hadden. Ook hier ligt het voor de hand dat de werkgever ernaar streeft om één regeling te hebben voor alle werknemers. In het geval de werknemers een betere regeling hadden, dan zal er compensatie gezocht worden door bijvoorbeeld een (tijdelijke) verlaging van de werknemersbijdrage aan de regeling of een (tijdelijke) toeslag op salaris om het verschil in pensioenopbouw te kunnen compenseren.

Wat gebeurt er met pensioen als er sprake is van een CAO of verplichte regeling bij een bedrijfstakpensioenfonds?

Het is belangrijk dit vooraf te laten onderzoeken om grote financiële risico’s te vermijden. Een activa passiva transactie kan tot gevolg hebben dat de plots de hele onderneming onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds komt te vallen. Hetzelfde geldt voor een CAO bij de overnemende partij. In dat geval kan een aandelentransactie een veel betere oplossing zijn om de bedrijfsovername te realiseren.

Wat gebeurt er bij een bedrijfsovername met de uitvoeringsovereenkomsten of contracten met de pensioenuitvoerders van de overgenomen partij?

De manier waarop de overname tot stand is gekomen heeft gevolgen voor de uitvoeringsovereenkomst. Bij een aandelentransactie blijft de uitvoeringsovereenkomst intact. Eventuele wijzigingen in het kader van harmonisatie van de regelingen dient dan ook met de bestaande pensioenuitvoerder van de overgenomen partij afgesproken te worden.
Bij een activa- passiva transactie houdt de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder van het over te nemen bedrijf op te bestaan. Er kan indien gewenst een nieuwe overeenkomst afgesproken worden of de pensioenregeling integreren in de uitvoeringsovereenkomst van de overnemende partij.

Met wie moet ik allemaal rekening houden bij harmonisatie- en transitie-trajecten van pensioenregelingen? Oftewel wie zijn de stakeholders?

Bij verandering of harmonisatie van pensioenregelingen zijn veel partijen betrokken. Er is instemming vereist van vakbonden ingeval van een CAO, of ondernemingsraad en werknemers ingeval van wijziging van de arbeidsovereenkomst. Ook bij een wijziging van de uitvoerder van een pensioenregeling zijn veel partijen betrokken. Bij een overgang van een pensioenfonds naar een ander pensioenfonds of APF, of verzekeraar of PPI zal naast de toezichthouders zoals DNB en AFM, het Verantwoordingsorgaan, de actieve deelnemers, de gepensioneerden en slapers tijdig aangehaakt en geïnformeerd moeten worden om een dergelijke transitie succesvol te kunnen realiseren. Het zo vroeg mogelijk betrekken en meenemen van alle stakeholders in het proces is de sleutel tot succes.