Het pensioenakkoord: de kansen en mogelijkheden voor vervroegd uittreden!

Het pensioenakkoord: de kansen en mogelijkheden voor vervroegd uittreden!

Het pensioenakkoord staat voor de deur: dat betekent ingrijpende veranderingen in het pensioenstelsel. In onderstaand overzicht zetten we nog even de belangrijkste zaken op een rij. Vervolgens bespreken we in dit artikel de kansen en mogelijkheden van de maatregelen uit het pensioenakkoord voor vervroegde uittreding.

Wat waren de belangrijkste afspraken in het pensioenakkoord?

Kansen en mogelijkheden voor vervroegde pensionering
Het pensioenakkoord biedt een aantal ondersteunende maatregelen voor zowel werkgevers als werknemers om vervroegde pensionering mogelijk te maken.

Allereerst is de snelle stijging van de AOW-leeftijd (punt 1 overzicht) een halt toegeroepen. Dit is geregeld in de Wet temporisering AOW-leeftijd die in 2020 al in werking is getreden. In 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Hierna stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar, zodat we in 2024 op 67 jaar uitkomen.
Vervolgens zal vanaf 2025 de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting. Per jaar dat we langer leven zal de AOW-leeftijd met 8 maanden toenemen.

Daarnaast zijn punt 3 en 7 in 2021 in werking getreden via de Wet bedrag ineens, RVU (Regeling voor Vervroegd Uittreden) en verlofsparen waarbij de opname van een bedrag ineens is uitgesteld tot 2023.
Al deze maatregelen bieden mogelijkheden voor de werknemer om vroeger te pensioneren en voor de werkgever om een ondersteund ouderenbeleid te voeren.

De werkgever krijgt tijdelijk de mogelijkheid om aan werknemers die bijna AOW gerechtigd zijn een vroegpensioenregeling aan te bieden. De regeling mag maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd ingaan. Voorheen werd een dergelijke regeling ontmoedigend door een strafheffing van 52% op het normale tarief inkomstenbelasting. De van strafheffing vrijgestelde RVU-uitkering bedraagt max. EUR 22.164 (2021).

Daarnaast kan de werknemer een deel van zijn ouderdomspensioen eerder laten ingaan of kiezen om de pensioenuitkering te laten variëren. De werknemer kan ook 10% van zijn pensioen afkopen op pensioendatum (dit kan vanaf 2023). De mogelijkheid om daarnaast te kiezen voor een pensioenuitkering die eerst hoger is en daarna lager vervalt dan wel.

Ook is in het pensioenakkoord afgesproken dat werknemers maximaal 100 weken aan verlof mogen sparen. Dit waren er 50. Deze weken kunnen worden ingezet om eerder met pensioen te gaan. Gespaard kan bijvoorbeeld worden uit overwerk, onregelmatigheidstoeslag en niet gebruikte bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd en kunnen dus in principe niet gespaard worden.

Kan een werknemer nog op leeftijd 65 met pensioen?
Het antwoord is ja. Dat kan nu al en blijft in de toekomst ook mogelijk. De vraag is natuurlijk: heeft een werknemer voldoende middelen om op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan? Voor veel oudere werknemers kwam de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd te snel om zelf nog een buffer op te bouwen om het gemis aan AOW-uitkering bij vroegtijdige pensionering op te vangen.

De groep oudere werknemers wordt nu tegemoetgekomen met de RVU-regeling waardoor het financieel gemakkelijker wordt om eerder te stoppen met werken.
Als werkgever moet je dan wel de financiële middelen hebben om de RVU-uitkering aan werknemers uit te kunnen keren. De verwachting is dat hierover in cao’s afspraken worden gemaakt. Werkgevers die niet onder een cao vallen zullen zelf een kosten-batenanalyse moeten maken tussen het in dienst houden van een oudere werknemer en het vergoeden van een RVU-uitkering.

Naast de RVU-uitkering zal ook de werknemer een financiële bijdrage moeten leveren om eerder met pensioen te kunnen. Mogelijkheden zijn zoals eerder genoemd: pensioen vervroegen, een hoog/laag constructie of een bedrag ineens uit de pensioenpot laten uitkeren, en /of gespaard verlof dagen inzetten.

De praktijk leert dat er vaak meer mogelijkheden zijn om vervroegde pensionering te realiseren dan aanvankelijk door de werknemer wordt gedacht. Het is dan wel van cruciaal belang dat met de werknemer tijdig een pensioenadviesgesprek wordt aangegaan waarin het pensioenplaatje en de eventuele mogelijkheden om vervroegd te pensioneren inzichtelijk worden gemaakt.

Interesse?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of interesse in een afspraak? Dan staat onze specialist Ruud Geelen voor je klaar. Contact opnemen kan via ruud@vallura.nl of 085 0705190.

Terug naar nieuws