Wat betekent het wetsvoorstel toekomst pensioenen voor ondernemers?

Wat betekent het wetsvoorstel toekomst pensioenen voor ondernemers?

In vervolg op het pensioenakkoord is de ‘Wet toekomst pensioenen’ in voorbereiding. Hoewel het pensioenakkoord vooral is bedoeld voor het pensioen voor werkgevers, heeft de Wet toekomst pensioenen ook impact op de ondernemer zelf.

Hoger bedrag jaarlijks aftrekbaar
De meest concrete wijziging betreft een forse verruiming van het maximale bedrag dat met belastingvoordeel jaarlijks gespaard kan worden voor de oudedag middels een lijfrente.
Dat is in het bijzonder interessant voor jongere ondernemers, kleine c.q. parttime ondernemers en ondernemers die een grote inhaalslag te maken hebben. Lees ook ons eerdere artikel hierover.

Experiment tot meedoen in de pensioenregeling van werknemers
Oude ondernemers en ondernemers met gezondheidsissues: opgelet! Er wordt een experimenteerbepaling in de pensioenwet opgenomen, die het mogelijk maakt voor zelfstandigen om zich vrijwillig te kunnen aansluiten bij de pensioenregeling die bedoeld is voor werknemers. Of anders gezegd: pensioenuitvoerders mogen zelfstandigen toelaten voor de pensioenregeling. Hoewel het begrip ‘zelfstandige’ niet wordt gedefinieerd, lijkt deze mogelijkheid vreemd genoeg niet bedoeld voor de DGA.
Het idee is dat er, in tegenstelling tot de keuzevrijheid bij werknemers, voor de ondernemer wel flexibiliteit bestaat in de hoogte van de maandelijkse premie die wordt betaald aan de pensioenuitvoerder. De proefperiode gaat vier jaar duren. Afhankelijk van het succes ervan kan besloten worden om de proefperiode om te zetten naar permanente wetgeving.
Wij verwachten dat veel ondernemers niet zitten te wachten op een degelijke vrijwillige aansluiting. Waarom zou een ondernemer nu wel ineens gaan sparen voor pensioen, waar zij dit voorheen niet deden met bijvoorbeeld een lijfrente? Wij zien in principe twee redenen waarom ondernemers dit wel gaan doen:
1) Oudere ondernemers die zo ‘gunstig’ een maximaal pensioen kunnen inkopen.
2) Ondernemers die problemen hebben om individueel nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidspensioen te verzekeren.

Voor startende ondernemers
Werknemers die overwegen als zelfstandige verder te gaan kunnen bij beëindiging van het dienstverband rekenen op een uitloopperiode van drie maanden waarin zij nog dekking houden voor nabestaandenpensioen. Zo heb je als startend ondernemer net even langer de tijd om dit voor jezelf te regelen.

DGA onduidelijkheden
Heb je als directeur-aandeelhouder (DGA) je pensioen nu bij een verzekeraar ondergebracht? Dan zal de hierop van toepassing zijnde wetgeving veranderen per 2022. Het overgangsrecht geeft ruimte om in de periode tót 2026 nadere keuzes te maken over de bestaande regeling. Dit overgangsrecht is gestoeld op de pensioenwet. Omdat de pensioenwet niet van toepassing is voor DGA’s, is nog enigszins onduidelijk in welke mate DGA’s van dit overgangsrecht gebruik kunnen maken en mogelijk al eerder een aanpassing gedaan moeten hebben.

Meer plannen voor arbeidsvormneutrale opbouw
De toelichting bij de wet maakt duidelijk dat het de bedoeling is om de verschillen tussen pensioenopbouw voor werknemers ten opzichte van ondernemers te verkleinen. Deze verschillen bestaan omdat de wetgeving voor pensioenopbouw in de zogenaamde tweede pijler afwijkt van de derde pijler. De bedoeling is om de verschillen tussen deze pijlers weg te gaan nemen en te komen tot een arbeidsvorm-neutrale pensioenopbouw. Wat er onder andere gelijkgetrokken wordt zijn:
1) De mogelijkheden om pensioen in te halen.
2) De mogelijkheid om een lijfrente ook tijdelijk voor een hoger bedrag te laten uitkeren.
3) De mogelijkheid om een lijfrente over een vastgestelde tijdelijke periode uit te keren komt te vervallen.
4) Het betrekken van de bijtelling van de auto van de zaak in de grondslag voor pensioenopbouw.
5) De verschillen met doorbeleggen vanaf de pensioenleeftijd.
Hoe dit precies gaat gebeuren is niet bekend.

Wat nu?
De verwachte wijzigingen zullen naar onze inschatting nu niet direct nadere actie behoeven. Alleen de DGA die al een verzekerde regeling heeft zal goed in de gaten moeten houden welk actie er voor het jaareinde nodig is. Voor de rest geldt dat er alleen in specifiekere situaties aandacht mag zijn voor mogelijk nieuwe opties en veranderingen in de toekomst en kan pas actie worden ondernomen zodra wetgeving wordt aangenomen en daadwerkelijk van kracht wordt.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar nieuws